algemene lesvoorwaarden

  

                                                            

 

Door ondertekening van de les-overeenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van de  weergegeven algemene lesvoorwaarden. 

Algemene lesvoorwaarden  

Artikel 1 Duur van het lesjaar en vakanties

1.1 Het lesjaar loopt van 1 september  tot en met 31 juli. De vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de vakantie in het basisonderwijs. Het aantal lessen bedraagt 35. Het aantal gegeven lessen wordt door de docent bijgehouden.

 

Artikel 2 Absentie leerling en docent

2.1 Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is betaling verschuldigd, de les wordt dan gedeclareerd.

2.2 Indien de leerling langer dan één maand aaneengesloten ziek is geweest en de prognose is dat hij/zij in de komende tijd langdurig ziek zal blijven, of als andere ernstige omstandigheden daartoe aanleiding geven en dit gemeld wordt bij Liane in of net na deze maand, kan de leerling tussentijds stoppen en zal over de komende lessen 90% restitutie van het lesgeld worden toegekend.

2.3 Indien de docent ten gevolge van ziekte of omstandigheden afwezig is, zal hij/zij deze lessen zelf op een nader te bepalen tijdstip inhalen, of laten inhalen.

2.4 Indien er, in afwijking op artikel 2.3 door bijzondere of onvoorziene omstandigheden, in het lesjaar minder dan 35 lessen zijn gegeven, zal over het verschil van 35 en het aantal gegeven lessen 90% restitutie van het lesgeld worden toegekend.

 

Artikel 3 Lesgeld

3.1 Het lesgeld wordt jaarlijks door Liane  vastgesteld.

3.2 Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso door klant, veelal aan het begin van de maand en beginnend vanaf september. Als de leerling/ouder/verzorger geen automatische incasso wil afgeven, dient het volledige lesgeld in één keer vooraf te worden voldaan.

3.3 Op de les-overeenkomst geeft de leerling/ouder/verzorger aan in welke termijnen het lesgeld betaald wordt. Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag krijgt de leerling/ouder/verzorger éénmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen. Indien een incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 18,00 administratiekosten. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale lesgeldbedrag.

3.4 Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Liane zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

Artikel 4 Beëindigen les-overeenkomst

4.1 Een eenzijdig besluit van de leerling om op een willekeurig moment in het lesjaar te stoppen, anders dan bedoeld in Artikel 2, ontslaat de leerling niet van zijn betalingsverplichting. Opzegging van de overeenkomst door de leerling dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juni bij Liane.

 

Artikel 5 Klachtenregeling

5.1. In geval van een klacht wordt in eerste instantie getracht dit op te lossen tussen de leerling/ouder/verzorger en de docent.

5.2. In het geval dit niet slaagt zal er worden getracht door bemiddeling van een coördinator tot een oplossing te komen.

 

Artikel 6 Privacy

6.1 De leerling/ouder/verzorger wordt door Liane op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling. Deze informatie wordt door partijen met grote zorgvuldigheid behandeld. Tevens kunnen er tijdens lessen/voorstellingen foto’s en/of geluidsopnamen worden gemaakt ten behoeve van publicaties, zoals bijv. via de website. Indien de leerling/ouder/verzorger hier geen prijs op stelt dan dient deze dat schriftelijk aan te geven.

Artikel 7 Ondertekening les-overeenkomst

Door ondertekening van de les-overeenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden.